Rolnictwo

r1Studia inżynierskie na kierunku Rolnictwo pozwalają na zdobycie umiejętności praktycznych, trwają 7 semestrów, kończą się obroną pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym.

Kwalifikacje absolwenta kierunku Rolnictwo i perspektywa zatrudnienia po ukończeniu studiów

Studia na kierunku Rolnictwo mają na celu przygotowanie do pracy zawodowej w szeroko rozumianym sektorze rolnictwa, zarówno  w regionie, jak również w Polsce oraz w państwach Unii Europejskiej. Absolwent jest przygotowany do aplikowania o środki zewnętrzne wspierające rozwój rolnictwa w tym z funduszy Unii Europejskiej oraz posiada uprawnienia rolnicze.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

  • W produkcji rolniczej jako właściciele gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw lub menadżerowie zarządzający produkcją rolniczą.
  • Koncerny: nawozowe, środków ochrony roślin, fitofarmaceutyczne, firmy zajmujące się produkcją materiału siewnego i hodowlą roślin oraz produkcją zwierzęcą.
  • Usługi i doradztwo rolnicze.
  • W firmach zajmujących się jakością żywności i wprowadzaniem jej na rynek.
  • W administracji państwowej i samorządowej.

 

W ramach kierunku oferowane są następujące specjalności kształcenia:

 

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

Obecnie behawiorystka zwierząt staje się dyscypliną wiedzy, która wzbudza coraz większe zainteresowanie, jednak ciągle brakuje specjalistów z zakresu tej dziedziny. Coraz większą uwagę przywiązuje się do zachowań zwierząt, poznania ich potrzeb, jak również zapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowania. Proponowana specjalność ma na celu przekazanie studentom niezbędnej wiedzy na temat zachowań i potrzeb zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt użytkowych  gospodarskich. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte podczas kształcenia na specjalności Behawiorystka zwierząt pozwolą przyszłym hodowcom zwierząt na lepsze zrozumienie relacji zachodzących między człowiekiem i zwierzęciem, poznanie potrzeb behawioralnych zwierząt oraz zapewnienie lepszych warunków bytowania (dobrostanu zwierząt). Zdobyta wiedza i umiejętności będą użyteczne w wielu zawodach związanych z użytkowaniem zwierząt. Planowane przedmioty specjalnościowe to m.in.: podstawy psychologii zwierząt, mechanizmy zachowania się wybranych grup zwierząt, wybrane zagadnienia zooterapii, relacje człowiek – zwierzę. Proces uczenia się.

 

INŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Zagadnienia związane z produkcją żywności są stale aktualne i obecne w naszym życiu. Specjalność ta ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy na temat: zasad produkcji żywności z surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zasad jej przechowywania oraz projektowania nowych wyrobów, a także zapoznanie z ekonomiką przedsiębiorstw żywnościowych i podstawami marketingu. Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudniani w zakładach produkcyjno-przetwórczych, w przemyśle rolno-spożywczym, w firmach zajmujących się jakością żywności i wprowadzaniem  jej na rynek. Przedmioty specjalnościowe to m.in. podstawy żywienia człowieka, projektowanie nowych wyrobów, higiena i toksykologia żywności, analiza sensoryczna i instrumentalna surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

 

PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH

r3W ramach specjalności Absolwent nabywa umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, tworzenia i pielęgnowania ogrodów i terenów zieleni. Program kształcenia obejmuje między innymi takie przedmioty, jak: historia sztuki ogrodowej, dendrologia, herbologia, rośliny lecznicze i ozdobne, drzewa i krzewy ozdobne, projektowanie terenów zielonych, kształtowanie i ochrona krajobrazu. Przedmioty te są realizowane między innymi przez specjalistów architektury krajobrazu i urbanistyki. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach zajmujących się projektowaniem ogrodów, kształtowaniem i zagospodarowywaniem terenów zieleni. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

 

 

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

r4Absolwenci tej specjalności wiedzę z zakresu klasycznej produkcji rolniczej poszerzą o zagadnienia związane z: proekologicznymi technologiami produkcji roślinnej i zwierzęcej, biologicznymi metodami ochrony roślin, ekologicznymi aspektami mechanizacji produkcji roślinnej, oceną jakości i certyfikacją produktów ekologicznych, a także architekturą terenów zielonych, ekoenergetyką i ochroną przyrody.